Проекти

"РОСТРЕЙД" еоод изпълнява Проект по Оперативна Програма " Иновации и конкурентноспособност" 2014г-2020г.Наименование на проекта: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд еоод

Регистрационен номер в ИСУН: BG16RFOP002-3.001-0536

Бенефициент: Рострейд еоод

Обща стойност на проекта: 385 583,00 лв.

Финансиране от ЕС: ЕФРР 233603,89 лв.

Национално финансиране: 41224,21 лв.

Съфинансиране: 110 754,90 лв.

Срок за изпълнение на проекта: от 24.11.2017 г. до 24.05.2019 г.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Приоритетни оси „Енергийна и ресурсна ефективност“

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”

Кратко описание на проекта: Проектното предложение включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд еоод, съгласно извършен и одобрен от АУЕР енергиен одит. Рострейд еоод е предприятие, което извършва своята дейност в сектор С "Производство на опаковки от пластмаси". Изпълнението на мерките от енергийния одит ще доведе до енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите в Рострейд еоод. По проекта ще се закупят машина за производство на бутилки от PEHD, машина за производство на бутилки от PET, мелница за рециклиране на технологичен отпадък, преопаковаща машина, винтов компресор, ще бъде изградена автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Изпълнените енергоспестяващи мерки ще доведат до повишаване на енергийната ефективност в Рострейд еоод, до намаляване на разходите за производство на единица продукция, до намаляване на отпадъците от производството, което позволява ограничаване на оперативните разходи и намаляване на зависимостта от суровини. Това от своя страна води до устойчив растеж и увеличаване на конкурентоспособността на предприятието.

 www.eufunds.bg
Проект  BG16RFO002-3.001-0536 „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Рострейд еоод“ се осъществява с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

 

 

"РОСТРЕЙД" еоод публикува документи за избор на изпълнител на:

1. Доставка и монтаж на производствено оборудване по 3 обособени позиции:
Обособена позиция №1 - Машина за производство на бутилки от PEHD (полиетилен висока плътност) и РР (полипропилен) и Машина за производство на бутилки от PEТ (полиетилентерефталат)
Обособена позиция №2 - Мелница за рециклиране на технологичен отпадък.
Обособена позиция №3 – Преопаковаща машина.

2. Доставка и монтаж на винтов компресор.

Дата на публикуване на документацията: 02.03.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 09.03.2018 г.
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

За повече информация:

1. http://www.eufunds.bg; https://eumis2020.government.bg/
2. http://www.rostrade.bg  

 

© 2024 Rostrade Ltd.